Inspectierapporten IGZ

Bevindingen die vragen om verbeteringen:

-Talant heeft een open cultuur en er is geen drempel om deskundigen in te schakelen. Echter een vaste procedure voor het inschakelen van een dergelijke deskundige is niet ingevoerd.
- Een omschrijving van de uitvoering van de vrijheidsbeperkende maatregel is niet volledig en concreet. Dit kan risicovol zijn bij de uitvoering door nieuwe begeleiders of invalkrachten.
- De procedure van het melden van dwangbehandeling bij de inspectie is niet op orde.

Deze verbeterpunten zijn inmiddels door een werkgroep opgepakt, die er op toeziet dat ze worden uitgevoerd en geborgd. In 2018 wordt een Alliadebreed team opgericht om het proces rondom de registratie, toepassen en afbouw van vrijheidsbeperkende maatregelen te verbeteren. Dit team heeft ook als taak de deskundigheid van medewerkers te vergroten, te adviseren en de maatregelen te bewaken.

2. Locatie kliniek de Omswaai

In september van 2017 bracht de inspectie een onaangekondigd inspectiebezoek aan de Omswaai. Het oordeel van de inspectie was positief: de zorg bij de Omswaai voldoet op 14 van de 15 beoordeelde normen geheel of grotendeels. De inspectie constateert dat begeleiders en behandelaren veel aandacht hebben voor de patiënten, en op een goede multidisciplinaire manier samen werken. De geconstateerde verbeterpunten in het kader van de uitvoering van de wet BOPZ zijn inmiddels opgepakt en gereed. Bezoek ook https://www.deomswaai.nl/

3. Bezoek rond het voorschrijven en afbouwen van psychofarmaca.

De inspectie heeft tijdens dit aangekondigd bezoek het onderbouwd voorschrijven van psychofarmaca beoordeeld. De inspectie heeft met verschillende mensen gesproken over hoe het voorschrijven in het werk gaat en hoe ze met bestaande psychofarmaca omgaan. De inspectie bracht ook een bezoek aan locatie de Wouden 22. Daar hebben ze het medicatiebeleid op de locatie onder loep genomen. De inspectie concludeert dat Talant aan alle getoetste normen voldoet.