Meldingen incidenten medewerkers

Medewerkers kunnen gebeurtenissen melden die een bedreiging vormen voor de veiligheid, de gezondheid of eigen welzijn

Ook kunnen medewerkers een gebeurtenis melden die heeft geleid  (of had kunnen leiden) tot schadelijke gevolgen voor een medewerker. Zoals een ongeval, lichamelijke overbelasting of ongewenst gedrag zoals agressie of discriminatie.

Het melden van deze incidenten is een belangrijk hulpmiddel om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers te verbeteren. Incidenten worden in het werkoverleg besproken, met als doel de werkomstandigheden samen met medewerkers te verbeteren. Daarnaast worden de meldingen op Talantniveau elk kwartaal geanalyseerd. Als dit nodig is worden er  verbetermaatregelen ingezet.

Meldingen in 2017

In 2017 zijn er 364 meldingen ontvangen van medewerkers. Fysieke agressie is verreweg het meest gemeld.

Er is vanaf oktober een behoorlijke toename te zien in het aantal meldingen. Dit heeft met name te maken met een pilot van Veilig plus- aanpak. In deze pilot is gestuurd op het doen van meldingen om zo goed inzicht te hebben in de agressie-problematiek.

Organisatorische acties:

De toenemende ernst van de agressie met bijhorend letsel is een belangrijk dilemma voor de gehele organisatie. In september is gestart met een pilot Veilig Plus aanpak, in regio Midden I. Deze aanpak is ontwikkeld door Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en IZZ (ledencollectief van mensen uit de zorg). In dat kader is een projectleider aangesteld om de pilot te realiseren. Medewerkers en leidinggevenden gaan met elkaar in gesprek over veiligheid op het werk. Het gaat daarbij om sociale, emotionele en fysieke veiligheid. De pilot loopt tot juni 2018. Daar waar mogelijk worden tijdens de pilot direct verbetermaatregelen gerealiseerd. Tevens is tijdens een hoofdendag specifiek aandacht gegeven aan opvang en nazorg na een incident.